میدونستی چقدر شیرین شدی؟

به نام خالق زیباییها

علی جان مامانی، این روزها خیلی شیرین شدی ، از دور من بغلم رو که باز میکنم میگم بیا بغلم ، میخندی و تو هم دستهات رو باز میکنی و میدوی، خودت رو پرت میکنی تو بغلم و من غرق بوسه ات میکنم.ماچبغل

عاشق کارتون آتشنشان سام هستی و با آهنگش کیف دنیا رو میکنی، پا میکوبی و دور خودت میچرخی و مشتاقانه منتظر دست زدنها و ذوق کردنهای مایی و ما هم برات سعی میکنیم کم نذاریم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید